สารจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2564 คณะมนุษยศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนารายวิชาให้มีแนวทางสอดคล้องกับแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีพื้นฐานของความรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural Asset - Based) ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต โดยการรับเอาแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับรายวิชา ทำให้เกิดการเปิดกลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี ที่ได้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นครั้งแรกและได้รับความนิยมจากนิสิตหลากหลายสาขาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนกว่า 190 คน ซึ่งกลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 8 รายวิชา ได้แก่ ดนตรีและการแสดง, บุคลิกภาพและการแสดง, ทักษะการใช้เสียง, การแสดงสดและการเล่าเรื่อง, การเต้น, การเขียนและวิเคราะห์บท, การออกแบบการผลิตเพื่อการแสดง และทักษะการกำกับ โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติงานจริงและสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง

รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

     ดิฉันมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน และเปิดมุมมองใหม่ ๆ จากการดำเนินการเปิดกลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในงานนวัตกรรมมนุษยศาสตร์เสวนา : มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์ โดยการนำเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ (KU Performing Arts Showcase 1) ภายใต้แนวคิด “First Step to Dream : ก้าวแรกสู่ความฝัน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะการแสดงและดนตรีโดยผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการแสดง รวมถึงการเผยแพร่ผลงานของนิสิตสู่สาธารณะ  

     ขอขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเปิดกลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ชาวคณะมนุษยศาสตร์และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์เสวนา : มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์ที่ช่วยให้โครงการสามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ภายในงานนิทรรศการ จะมีการให้ความรู้ และแสดงผลงานของนิสิตในกลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และมีกิจกรรม สนุกๆ ให้ผู้เข้าชมร่วมทำกิจกรรม และสามารถส่งผลเข้าประกวดได้ที่เพจ facebook ของนิทรรศการ 

การจัดการแสดงผลงานนิทรรศการของนิสิตจะแบ่งออกด้วยกัน 6 โซน นิทรรศการ ดังนี้

Zone 1 :
The  Art of Production Design Zone

(ผลงานนิสิตจากรายวิชาการออกแบบผลิตเพื่อการแสดง)

Zone 2 : The Ultimate Creative Storyteller Zone

(ผลงานนิสิตจากรายวิชาการแสดงสดและการเล่าเรื่อง)

Zone 3 : Act Arts

(ผลงานนิสิตจากรายวิชานิสิตจากรายวิชาบุคลิกภาพและการแสดง)

Zone 4 : Live to Dance

(ผลงานนิสิตจากรายวิชาการเต้น)


Zone 5 : Directing in your area

(ผลงานนิสิตจากรายวิชาทักษะการกำกับ)

Zone 6 : Make your dream by your hand

(ผลงานนิสิตจากรายวิชาการเขียนและวิเคราะห์บท)

 

Zone 7 : Dubbing Project

(ผลงานนิสิตจากรายวิชาทักษะการใช้เสียง)

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการออนไลน์ของนิสิตในรายวิชาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนรู้ในกลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นก้าวแรกของประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานในสายอาชีพการแสดง ในยุควิถีใหม่ (NEW NORMAL) 

*** การรับชมนิทรรศการครั้งนี้เหมาะสำหรับ รับชมผ่านคอมพิวเตอร์โดยเปิดด้วยเว็บบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้น ***