PORTFOLIO
นิสิตในรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

การแสดงสดและการเล่าเรื่อง
(Improvisation and Storytelling) 

การออกแบบผลิตเพื่อการแสดง
(Production Design for Performing arts) 

ทักษะการใช้เสียง  (Vocal) 

ทักษะการกำกับ  (Directing) 

บุคลิกภาพและการแสดง  (Art Act) 

การเต้น (Dance)