ZONE 1 : The art of production design

การออกเเบบผลิตเพื่อการเเสดง

ZONE 4 : Live to dance

การเต้น

ZONE 2 : The ultimate 
creative storyteller zone

ZONE 3 : Act Art

การเเสดงสดเเละการเล่าเรื่อง

บุคลิกภาพเเละการเเสดง

ZONE 5 : Directing
in your Area

ทักษะการกำกับ

ZONE  7 : Dubbing project

ZONE 6 : Make your dream
by your hand

การเขียนเเละวิเคราะห์บท

ทักษะการใช้เสียง