ZONE 2
The Ultimate Creative Storyteller Zone

Podcast เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิง ที่สอดแทรกความรู้เนื้อหาในเชิงให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ฟัง
ซึ่งผู้สร้างสรรค์พยายามสร้างการเล่าเรื่องที่นำเสนอมุมมองถึงศาสตร์ของการแสดง
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกสายงานอาชีพในปัจจุบันได้

ชื่อผลงาน : เพราะทุก ๆวันคือการแสดง

ผู้สร้างสรรค์ :
นางสาว เปมิกา สันธิ  (6111102028)
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การแสดงสดและการเล่าเรื่อง"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน : ผลตอบรับจากการนำภาษาไทยไปใช้ในงานสายอาชีพการท่องเที่ยวที่ประเทศจีน

ผู้สร้างสรรค์ :
นาย คคนรรค์ คงเจริญ  (6111100670)
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การแสดงสดและการเล่าเรื่อง"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน : ความปลอดภัยในการแสดงที่มีความเสี่ยงอันตราย

ผู้สร้างสรรค์ :
นาย สุรพัศ เพียรภักดี  (6111102079)
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การแสดงสดและการเล่าเรื่อง"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน : คำแนะนำในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน

ผู้สร้างสรรค์ :
นาย สุรพัศ เพียรภักดี  (6111102079)
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การแสดงสดและการเล่าเรื่อง"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน : ความสุขในอดีตเมื่อวันวาน ทุกคนเคยมี ความทรงจำในอดีตที่ตราตรึงใจหรือไม่ ?

ผู้สร้างสรรค์ :
นาย คคนรรค์ คงเจริญ  (6111100670)
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การแสดงสดและการเล่าเรื่อง"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน : เรียนรู้ภาษาความกล้าเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้สร้างสรรค์ :
นางสาว เปมิกา สันธิ  (6111102028)
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การแสดงสดและการเล่าเรื่อง"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

กำกับและควบคุมโดย

อาจารย์ ธีระพงศ์ ปานเด

อาจารย์พิเศษ
กลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

อาจารย์ ธีระพงศ์ ปานเด.jpg