ZONE 4
Live to Dance

20210910_212706.jpg

Choreographer :
นางสาว เปมิกา สันธิ  (6111102028)
สาขาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การเต้น"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Choreographer :
นางสาว ณิชาพัชร์ หมายดี  (6211103191)
สาขาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การเต้น"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Choreographer :
นางสาว พิมพ์ตะวัน เสียงใส  (6210405959)
สาขาสาขาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การเต้น"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Choreographer :
นายวันโชค ชื่นชม  (6210405983)
สาขาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การเต้น"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Choreographer :
นางสาวศิวพร จันทร์สันเทียะ(6210400639)
สาขาสาขาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในรายวิชา "การเต้น"
กลุ่มรายวิชาการจัดการการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

กำกับและควบคุมโดย

อาจารย์ ธีระพงศ์ ปานเด

อาจารย์พิเศษ
กลุ่มรายวิชาการจัดการแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

อาจารย์ ธีระพงศ์ ปานเด.jpg